Regulamin rajdu

Upamiętnij Bohaterów Powstania Warszawskiego

W nocy z 1 na 2 sierpnia większość oddziałów wojskowych obwodu Ochota pod dowództwem ppłk. Mieczysława Sokołowskiego ps. „Grzymała” rozpoczęło wycofywanie się z Ochoty w kierunku Lasów Sękocińskich i Lasów Chojnowskich. Ich losy i dalszy przebieg wydarzeń wspominamy dziś jako Bitwę pod Pęcicami.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Rajdzie Pęcice upamiętniającym powstańców wycofujących się w pierwszych dniach sierpnia z terenów Ochoty oraz uczestników Bitwy pod Pęcicami.

1. Postanowienia ogólne:

Regulamin określa zasady organizacji, udziału i przebiegu 4. Rajdu Pęcice organizowanego przez Urząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy i Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerzy i Gromad Zuchów przy współudziale Urzędu Gminy Michałowice, powiatu pruszkowskiego, miasta Piastów, Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie, Fundacji Dwór Polski w Pęcicach oraz Grupy Historyczno – Edukacyjnej „Szare Szeregi”, Stowarzyszenia Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie, Stowarzyszenia Projekt Raszyn 1809 oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego Polskater. Sponsorem Rajdu jest ORLEN.

2. Organizatorzy:

Organizatorem jest Urząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy i Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerzy i Gromad Zuchów przy współudziale Urzędu Gminy Michałowice, powiatu pruszkowskiego, miasta Piastów, Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie, Fundacji Dwór Polski w Pęcicach oraz Grupy Historyczno – Edukacyjnej „Szare Szeregi”, Stowarzyszenia Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie, Stowarzyszenia Projekt Raszyn 1809 oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego Polskater. Rajd jest objęty honorowym patronatem Środowiska IV Obwodu Armii Krajowej. Sponsorem Rajdu jest ORLEN.

3. Cel:

Celem rajdu jest propagowanie pamięci i budowanie świadomości mieszkańców o działaniach powstańców na Ochocie; włączenie się młodzieży działania dzielnicy; umożliwienie uczestnikom kontaktu z żywą historią oraz upamiętnienie 79. Rocznicy Bitwy Pęcickiej.

4. Termin imprezy:

9 września 2023 r. od rozpoczęcia rajdu (w zależności od wybranej formy dotarcia) do zakończenia ogniska.

5. Uczestnictwo:

 • Rajd jest ogólnodostępną, indywidualną imprezą turystyczno – rekreacyjno – wytrzymałościową. Pokonane trasy wymagają od uczestników dobrej kondycji fizycznej. Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która ukończyła 16 lat, posiada dobry stan zdrowia oraz wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie.

 • Osoby między 16 a 18 rokiem życia zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo (zgodnie z załączonym wzorem).

 • Osoby poniżej 16 roku mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub wyznaczonych opiekunów posiadających pisemną zgodę.

6. Zgłoszenia

Zapisy uczestników następują drogą internetową do dnia 7 września 2023 roku lub w dniu imprezy przy rejestracji.

7. Opłaty

Każdy uczestnik zobowiązany jest do opłacenia składki wpisowej przy rejestracji w wysokości 10 zł u wyznaczonego „kasjera” przy rozpoczęciu rajdu.

8. Zasady uczestnictwa:

 • Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, ale ubezpieczą uczestników od następstw NW.

 • Uczestników:

  • Obowiązuje posiadanie odpowiedniego ubioru adekwatnego do panującej pogody oraz wybranej formy dotarcia, opaski lub innego elementu odblaskowego, prowiantu na drogę, butelki, kubka lub bidonu. 

  • Zobowiązują się do znajomości i przestrzeganie regulaminu i przepisów prawa oraz stosowanie się do poleceń organizatorów, koordynatorów i wszystkich osób reprezentujących organizatorów.

 • W trakcie rajdu uczestnikom:

  • zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających i halucynogennych, spożywania lodów.

  • Zabronione są kąpiele.

  • Zabrania się opuszczania grupy bez poinformowania i zgody organizatorów lub koordynatora formy dotarcia.

 • W rajdzie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zarejestrowane przy starcie.

 • Organizator zapewnia:

  • Ubezpieczenie uczestników

  • zabezpieczenie porządkowe

  • opiekę medyczną na trasie rajdu oraz w razie potrzeby transport do ośrodka medycznego

  • ciepły posiłek po dotarciu na miejsce 

9. Miejsce imprezy:

Impreza odbywa się na trasach dotarcia oraz w Pęcicach, na terenie Pomnika Mauzoleum w Pęcicach, łące Pałacu w Pęcicach oraz na łące sąsiadującej z cmentarzem z I Wojny Światowej (zgodnie z załączoną mapą tereny oznaczone kolorem czerwonym jako orientacyjny teren działania)*

10. Przebieg imprezy:

 • od rana – Dotarcie na miejsce imprezy samodzielnie lub w ramach jednaj z organizowanych form dotarcia (rajdu pieszego, rajdu rodowego, rajdu rowerowego, rajdu kajakowego, rajdu samochodowego) do godziny 15
 • 14:00- 15:30 – wydawanie ciepłego posiłku dla uczestników
 • 16:00 – apel pamięci oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem Mauzoleum w Pęcicach
 • 16:30 – rozpoczęcie gry terenowej (zaraz po zakończeniu apelu)
 • 18:30 – rozpoczęcie ogniska
 • 20:30 – przewidywane zakończenie imprezy

11. Trasa rajdu:

Trasa zgodna z mapami załączonymi  do poszczególnych form dotarcia, jednak może ulec zmianie.

12. Postanowienia końcowe:

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator lub koordynator imprezy.

 

*