Regulamin rajdu

Upamiętnij Bohaterów Powstania Warszawskiego

W nocy z 1 na 2 sierpnia większość oddziałów wojskowych obwodu Ochota pod dowództwem ppłk. Mieczysława Sokołowskiego ps. „Grzymała” rozpoczęło wycofywanie się z Ochoty w kierunku Lasów Sękocińskich i Lasów Chojnowskich. Ich losy i dalszy przebieg wydarzeń wspominamy dziś jako Bitwę pod Pęcicami.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Rajdzie Pęcice upamiętniającym powstańców wycofujących się w pierwszych dniach sierpnia z terenów Ochoty oraz uczestników Bitwy pod Pęcicami.

1. Postanowienia ogólne:

Regulamin określa zasady organizacji, udziału i przebiegu 3. Rajdu Pęcice organizowanego przez Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerzy i Gromad Zuchów przy współudziale Urzędu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, gminy Michałowice, powiatu pruszkowskiego, miasta Piastów, Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie, Fundacji Dwór Polski w Pęcicach oraz Grupy Historyczno – Edukacyjnej „Szare Szeregi”.

2. Organizatorzy:

Organizatorem jest Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerzy i Gromad Zuchów przy współudziale Urzędu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, gminy Michałowice, powiatu pruszkowskiego, miasta Piastów, Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie, Fundacji Dwór Polski w Pęcicach oraz Grupy Historyczno – Edukacyjnej „Szare Szeregi”. Rajd jest objęty honorowym patronatem Środowiska IV Obwodu Armii Krajowej.

3. Cel:

Celem rajdu jest propagowanie pamięci i budowanie świadomości mieszkańców o działaniach powstańców na Ochocie; włączenie się młodzieży działania dzielnicy; umożliwienie uczestnikom kontaktu z żywą historią oraz upamiętnienie 78. Rocznicy Bitwy Pęcickiej.

4. Termin imprezy:

10 września 2022 r. od rozpoczęcia rajdu (w zależności od wybranej formy dotarcia) do zakończenia ogniska.

5. Uczestnictwo:

 • Rajd jest ogólnodostępną, indywidualną imprezą turystyczno – rekreacyjno – wytrzymałościową. Pokonane trasy wymagają od uczestników dobrej kondycji fizycznej. Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która ukończyła 16 lat, posiada dobry stan zdrowia oraz wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie.

 • Osoby między 16 a 18 rokiem życia zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo (zgodnie z załączonym wzorem).

 • Osoby poniżej 16 roku mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub wyznaczonych opiekunów posiadających pisemną zgodę.

6. Zgłoszenia

Zapisy uczestników następują drogą internetową do dnia 7 września 2022 roku lub w dniu imprezy przy rejestracji.

7. Opłaty

Każdy uczestnik zobowiązany jest do opłacenia składki wpisowej przy rejestracji w wysokości 10 zł (w formie przelewu lub u wyznaczonego „kasjera” przy rozpoczęciu rajdu)

8. Zasady uczestnictwa:

 • Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, ale ubezpieczą uczestników od następstw NW.

 • Uczestników:

  • Obowiązuje posiadanie odpowiedniego ubioru adekwatnego do panującej pogody oraz wybranej formy dotarcia, opaski lub innego elementu odblaskowego, prowiantu na drogę, butelki, kubka lub bidonu. 

  • Zobowiązują się do znajomości i przestrzeganie regulaminu i przepisów prawa oraz stosowanie się do poleceń organizatorów, koordynatorów i wszystkich osób reprezentujących organizatorów.

 • W trakcie rajdu uczestnikom:

  • zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających i halucynogennych, spożywania lodów.

  • Zabronione są kąpiele.

  • Zabrania się opuszczania grupy bez poinformowania i zgody organizatorów lub koordynatora formy dotarcia.

 • W rajdzie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zarejestrowane przy starcie.

 • Organizator zapewnia:

  • Ubezpieczenie uczestników

  • zabezpieczenie porządkowe

  • opiekę medyczną na trasie rajdu oraz w razie potrzeby transport do ośrodka medycznego

  • ciepły posiłek po dotarciu na miejsce 

9. Miejsce imprezy:

Impreza odbywa się na trasach dotarcia oraz w Pęcicach, na terenie Pomnika Mauzoleum w Pęcicach, łące Pałacu w Pęcicach oraz na łące sąsiadującej z cmentarzem z I Wojny Światowej (zgodnie z załączoną mapą tereny oznaczone kolorem czerwonym jako orientacyjny teren działania)*

10. Przebieg imprezy:

 • od rana – Dotarcie na miejsce imprezy samodzielnie lub w ramach jednaj z organizowanych form dotarcia (rajdu pieszego, rajdu rodowego, rajdu rowerowego, rajdu kajakowego, rajdu samochodowego) do godziny 15
 • 14:00- 15:30 – wydawanie ciepłego posiłku dla uczestników
 • 16:00 – apel pamięci oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem Mauzoleum w Pęcicach
 • 16:30 – rozpoczęcie gry terenowej (zaraz po zakończeniu apelu)
 • 18:30 – rozpoczęcie ogniska
 • 20:30 – przewidywane zakończenie imprezy

11. Trasa rajdu:

Trasa zgodna z mapami załączonymi  do poszczególnych form dotarcia, jednak może ulec zmianie.

12. Postanowienia końcowe:

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator lub koordynator imprezy.

 

*